page shadow

Statut

Statut

STATUT

 

UCZNIOWSKI  KLUB SPORTOWY „REFLEKS”

W GORZYCACH WIELKICH

(tekst jednolity po zmianach z dnia 11 marca 2015 roku)

 

Rozdział 1

 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§1

 

Uczniowski Klub Sportowy „Refleks” w Gorzycach Wielkich zwany dalej "Klubem" jest

stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów , rodziców, nauczycieli i sympatyków.

 

§ 2

 

1. Terenem działania klubu jest gmina Ostrów Wielkopolski, obszar Rzeczpospolitej Polskiej,             

    obszar całego świata.

2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół w Gorzycach Wielkich.

 

§ 3

 

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej

i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość  prawną.

 

§4

 

1. Klub działa zgodnie z ustawą o spocie Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 roku.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz

    ogólnokrajowych związków sportowych.

 

§ 5

 

Klub podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Ostrowskiego.

 

§ 6

 

Klub używa pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz z uchwałami zarządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

 

Cel i środki działania

 

§ 7

 

Celem działalności Klubu jest:

 

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu

    o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną

   rodziców  i sympatyków Klubu.

2.Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier

   i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania

   samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju

    ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji

    zdrowotnych.

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa

    sportowego.

7.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo

   w realizacji zadań sportowych Klubu.

8. Realizowanie programów profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży   

    zagrożonej uzależnieniem, niedostosowanej społecznie, w tym rodzin patologicznych.

9. Organizacja współpracy i wymiany międzynarodowej na rzecz organizacji imprez

      sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i edukacyjnych.

10. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.

11. Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji trenerów, instruktorów, nauczycieli realizujących

      zadania organizacyjne zgodne ze statutem Klubu.

12. Programowanie i organizowanie szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy, w tym

      młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych w zakresie

     zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu oraz włączeniu ich do przygotowania i organizacji

     imprez sportowych.

13. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz obozów szkoleniowych

      i sportowych dla młodzieży uczestniczącej w szkoleniu sportowym.

 

§ 7a

 

  1. Działalność, o której mowa w § 7, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11,12 klub prowadzi

w formie nieodpłatnej.

      2.  Działalność, o której mowa w § 7, pkt 8,13 klub prowadzi w formie odpłatnej.

 

                                                           § 8

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły,

klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

 

 

§ 9

 

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków

i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

 

Rozdział 3

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

 

     Członkowie Klubu dzielą się na:

       1. zwyczajnych,

       2. wspierających.

 

§ 11

 

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy

     złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 

§ 12

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestniczeniach w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem

   wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 – Prawo o Stowarzyszeniach.

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3. Uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 13

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele

Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

 

§14

 

1.    Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu                na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.                                                             Szczegółowe zasady przyjmowania członków określa Zarząd.

2.  Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu;                    po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

3.  Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do
ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwili uprawomocnienia się decyzji Starosty Powiatu Ostrowskiego o wpisie Klubu do ewidencji.

 

 

 

§ 15

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 16

 

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.      

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

§ 17

 

Członkostwo w Klubie ustaje poprze:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

    a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

    b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu poprzez okres 18 miesięcy,

    c) działania na szkodę Klubu.

3. Rozwiązanie się Klubu.

 

 

Rozdział 4

 

Władze Klubu

 

§ 18

 

1. Władzami Klubu są:

     1. Walne Zebranie Klubu,

     2. Zarząd,

     3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Klubu trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym

    w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile  

    postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 19

 

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne 

    i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd

    nie później niż 3 miesiące przed upływem kadencji.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

    a) z własnej inicjatywy,

    b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

    c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż  30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

   a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

   b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

   c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

   d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

   e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,

   f) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

   g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania

      Klubu,

   h) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej

    połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę

   obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone

    przez Zarząd.

 

§ 21

 

1. Zarząd Klubu składa się z  5 osób członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu,   

    którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza i Skarbnika.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz

    na 6 miesięcy.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 3 członków

    Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi

    działającemu wspólnie z Sekretarzem.

 

§ 22

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

 

§ 23

 

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu

    Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź

    w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje

    Zarząd większością  głosów przy obecności co najmniej 3 uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania

    Klubu w ciągu  30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§ 24

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch członków.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie

    Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

   a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

   b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,

       określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

   c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz

       stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu

       Zarządowi,

   d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień

       i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują  one

       lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

    e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,

        względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia

        niezgodności z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 25

 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany

    z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie

    ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej

    podejmuje Komisja Rewizyjna większością  2/3 głosów przy obecności co       

    najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się

    do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu

    lub zawieszeniu.

 

§ 26

 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym

przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu.

Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

 

 

 

 

Rozdział 5

 

Wyróżnienia i kary

 

§ 27

 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są  wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony

    Przez Zarząd Klubu.

 

§ 28

 

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje -

    zgodnie z regulaminem zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzenia

     następujących kar:

    a) upomnienia,

    b) nagany,

    c) zawieszenia w prawach członka na okres  do 12 miesięcy,

    d) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do

    Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

 

Rozdział 6

 

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 29

 

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

     a) składki członkowskie,

     b) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

     c) darowizny i zapisy,

     d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

      e) dotacje z Unii Europejskiej w ramach programów SPO Rozwój Zasobów Ludzkich,

         Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i inne

     f) dochody z majątku,

     g) dotacje instytucji państwowych,

     h) darowizny w ramach Organizacji Pożytku Publicznego. 

     i)  inne wpływy.

3. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

§ 30

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych

oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących osób: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

Rozdział 7

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 31

 

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej 2/3 głosów przy

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

              

 

§ 32

 

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu

    podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych

   do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się  Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być

    przeznaczony majątek.